Общи условия

II.ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Записване, резервации, документи:
1.1. Записването е възможно по телефон, факс, електронна поща, в офисите на ТУРОПЕРАТОРА или чрез негови представители Турагенти в страната. Резервацията се счита валидна само след сключване на Договора за организирано пътуване, внасяне на депозит и представяне на лични документи. Договорът може да бъде подписан или собственоръчно от ПОТРЕБИТЕЛЯ на място – в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, или чрез свой упълномощен представител, или с електронен подпис при записване по телефон и електронна поща, а ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не притежава такъв може да потвърди след получаването на Договора по имейл запознаването с условията по Договора чрез обратен имейл ДО ТУРОПЕРАТОРА с маркер "Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване".
1.2. При записване, за сключване на Договор за организирано пътуване ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи данни по лична карта или международен паспорт: номер, валидност и място на издаване на личния документ, ЕГН, трите имена на кирилица и латиница, адрес и телефон (желателно и елкетронен адрес)
1.3. Необходими документи за пътуване, издадени в съответствие със законите на Република България: За страни от ЕС (вкл.Сърбия и Македония): лична карта или валиден международен паспорт, за лица до 18 г.: международен паспорт или лична карта, ако имат такава, нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те родител/и – оригинал и копие, копие от акта за раждане, копие от страницата със снимката в паспорта; За страни извън ЕС: валиден международен паспорт (мин.6месеца от датата на завръщане от пътуването), за лица до 18 г.: международен паспорт (мин.6месеца от датата на завръщане от пътуването), нотариално заверена родителска декларация с вписан телефон на нотариуса, от непътуващия/те родител/и – оригинал и копие, копие от акта за раждане, копие от страницата със снимката в паспорта;
1.4. Настаняването в автобуса при автобусните екскурзии се осъществява според реда на записване, като местата се вписват в Договора в деня на неговото сключване при записване на ПОТРЕБИТЕЛЯ за съответната екскурзия.
2. Цени, срокове и начини на плащане:
2.1. За самолетни екскурзии и почивки:
2.1.1.Авансово плащане: Ако не е упоменато друго депозитът е в размер на 50% от стойността на екскурзията и се внася в момента на заявяване на резервацията и при сключването на Договора за организирано пътуване.
2.1.2.Крайно плащане до 21 дни преди датата на заминаване!
2.1.3.Резервация се потвърждава при внасяне на депозит и се препотвърждава окончателно до 24 ч. след внасяне на първоначалната вноска и подписване на договора.
2.2. За автобусни екскурзии и почивки:
2.2.1. Депозит /авансово плащане/: Ако не е упоменато друго депозитът е в размер на 30% от стойността на екскурзията и се внася в момента на заявяване на резервацията и при сключването на Договора за организирано пътуване.
2.2.2. Окончателно плащане: Ако не е упоменат друг срок се извършва не по-късно от 14 четиринадесет дни преди датата на отпътуване.
2.3. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на ТУРОПЕРАТОРА: „ Бояна тур ”ЕООД, Уни Кредит Булбанк – кл. Перник , IBAN BG59UNCR70001500477749 , BIC UNCRBGSF.
2.4. Цените са формирани при курс купува евро / лев на БНБ.
2.5. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в случаите на покачване на разходите, които са формирали цената като: при покачване цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, промяна на класата при самолетните билети, увеличение цената на екскурзоводски услуги и др. За значително покачване на цената се счита, когато увеличението е повече от 5% от пакетната цена.
2.6. Цените са валидни при минимум 35 туристи, освен ако в приложената програма не е упоменато друго.
2.7. Цените за всяка екскурзия включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно.
2.8. Цените за всяка екскурзия не включват входни музейни такси, билети за корабчета, билети за градски транспорт, лични разходи и това, което не е описано изрично в програмата в точка „включва”.
2.9.Когато има намаления и отстъпки от пакетната цена те задължително са упоменати в програмата. Когато не са обявени намаления или отстъпки, означава, че няма такива.
2.10.Допълнителните услуги, мероприятия и услуги, обявени в програмата като такива и с допълнително заплащане се заявяват при сключване на Договора за организирано пътуване и се заплащат при доплащането на екскурзията, тъй като за провеждането им са необходими предварителни резервации и организация, освен ако не е упоменато друго.
2.11.Цените са валидни при настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ на единична седалка в превозното средство, с което се провежда екскурзията. За настаняване на двойна седалка на един турист се доплащат, ако не е упоменато друго в програмата, 30% от стойността на екскурзията при автобусни екскурзии, за самолетните - се уточнява в програмата.
2.12. Неплащане в сроковете по предходните изречения се счита за отказ на Потребителя от пътуването, Договорът се разваля и платените до момента суми остават в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
3.Анулации:
3.1. Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора (анулация) без да дължи неустойка е 30 дни преди датата на пътуването за автобусните екскурзии и 60 дни за самолетните екскурзии. При самолетни екскурзии тази точка е валидна само ако не противоречи на анулационните разпоредби на авиокомпанията, те са упоменати в конкретната програма със самолет. Отказ от пътуване е налице и при неплащане в срок на дължимата по договора цена.
3.1.1 При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.3.1., той дължи на туроператора неустойка в размер на:
Ако направената анулация е от 29 до 20 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 20 % от цената на пътуването, от 19 до 15 дни – 30 %, от 14 до 7 дни – 70%, от 6 до 3 дни – 80%, под 3 дни се удържат 100%.
3.2. Анулациите за самолетните екскурзии са конкретизирани за всяка отделна програма, която е анекс към договора.
4.Права и задължения на страните:
4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:
4.1.1. Да предостави съгласно условията на Договора за организирано пътуване туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от Договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши коректно плащанията в определените срокове и не представи необходимите документи и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ /касов бон, фактура, банков ордер/. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове, посочени в т. 2.1, 2.2. и 2.3. от Договора за организирано пътуване, плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и пътуването се счита за анулирано.
4.1.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да направи смяна на транспортното средство с друго от същия вид и категория при наложени обективни обстоятелства, като такива обстоятелства се считат възникнали технически неизправности и др. подобни, след подписването на Договора.
4.1.4. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в хотелското настаняване, местоположението на туристическия обект, цената, периода на пътуване, той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 2 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони, факс, електронна поща в Договора, са действителни и ТУРОПЕРАТОРЪТ ще може бързо и неотменно да предаде уведомлението. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответно доплащане или връщане на разликата. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение, както и превозно средство, с други от същата категория или класа или по-високи такива, не се счита за значителна промяна на Договора,поради което не е необходимо предварително уведомяване от страна на ТУРОПЕРАТОРА..
4.1.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени пътуването или да увеличи пакетната цена, ако не е събран минималния брой туристи, като такъв за автобусните екскурзии е 35 туристи, ако не е посочен друг в конкретната програма, а за самолетните – задължително се посочва във всяка програма поотделно.
4.1.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако не е събран минимален брой туристи, до 7 дни преди датата на отпътуване.
4.1.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право на промени в последователността на изпълнение на програмата
4.1.8. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби (където и когато това е възможно). В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуеми от съответното Консулство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1.9. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Консулството, платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат, както и
30 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. предварително платена първа нощувка. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл.28(5) от ЗТ.
4.1.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предоставя информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно своите документи: " Бояна тур " притежава Удостоверение за туроператорска дейност № РКК – 01- 5933 /15.07.2007 г., Застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл.42 от ЗТ в ЗAД „ Виктория ” АД (адрес: гр. София, район „ Оборище „ ул „Искър ” №69 / 71 ,тел.070019577).
4.2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
4.2.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи за пътуване, посочени в т.1.3
4.2.2. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.2.3. Да спазва: Законите на държавите, през които преминава и в които пребивава, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен. В противен случай всички произтичащи последици са за негова сметка и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
4.2.4. Да спазва: Митническите разпоредби за износ и внос на предмети.
4.2.5. Да спазва: реда в автобуса превозното средство и хотелите. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
4.2.6. Да спазва: установения час за срещи на групата. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани. Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водач-екскурзовода часове, туристът е задължен да съобщи за това на посочените във ваучера телефонни номера. В посочените в т. 4.2.6. случаи агенцията не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани. Неявяването в точният час на тръгване и на определените срещи по време на програмата се счита за отказ от пътуване и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не възстановява вече заплатените суми.
4.2.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.2.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди началната дата на пътуването, освен ако в програмата не е упоменато друго. След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.
4.2.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.
5.Отговорности:
5.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно: забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини; анулации и прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ; отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ; недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на: Неявяване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определено за отпътуване място и време; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора; непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това; случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение, напр. в цяла Европа музеите не работят в понеделник, като ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да избегне този ден от седмицата. Освен това, описанието и цените на допълнителните услуги имат информативен характер и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител. При загубени лични документи от страна на Потребителя, екскурзоводът/водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време туристическа програма. При забравени вещи в хотела, направените разходи за телефон и други, са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред граничните власти за нередовни документи от страна на туристите или липса на такива.
6. Спорове и рекламации:
6.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на място пред доставчика на услугите и представител/екскурзовод на ТУРОПЕРАТОРА или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или друга подходяща форма, позволяваща то да бъде възпроизведено. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изиска от отговорно лице съставянето на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 3 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА, чрез факс или електронна поща писмена рекламация, съставения констативен протокол, екземпляр от договора, платежен документ / касов бон, фактура/.
6.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
Забележка: ПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от ТУРОПЕРАТОРА.
6.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.
7. Други:
7.1.Информация за превозвач при автобусните екскурзии:
7.1.1.ЕТ „ Кирил Христов – Еди „ гр. Дупница ул „ Илинден „ № 3, № на лиценз 0759 валиден до 14.05.2017г.
7.1.2. „ БУС „ Перник – ООД – ул. „ Железничарска „ № 15, № лиценз 1421 валиден до 31.08.2017г.
7.2.Информация за застраховки:
7.2.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ притежава задължителна Застраховка Отговорност на Туроператора по смисъла на чл.42 от ЗТ
7.2.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага Застраховка Медицински разходи при болест и злополука за периода на пътуването. Цената на застраховката не е включена в пакетната цена на екскурзията, поради това, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да има вече такава и поради това , че стойността й се определя от възрастта на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
7.2.3. Цената на екскурзията не включва застраховка "Отмяна на пътуване". При направена такава, при който и да е застраховател, агенцията не носи отговорност и не възстановява стойността на застраховката при отмяна на екскурзията.
8. Ред за изменяне и прекратяване на договора:
8.1.Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на ЗТ
8.2.Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата,при които е сключен Договорът.
8.3.Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.4. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения
8.5. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗТ, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р.България.